คุณอยู่ที่ หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

นายโกมุท  ทีฆธนานนท์
นายเทศมนตรีเมืองสกลนคร

 

นายธวัชชัย  บุญวัฒน์
รองปลัดเทศบาลเมืองสกลนคร

 

นางจุฬาวรรณ์  โสรินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 

นางมะณีวรรณ  ศักดิ์สิทธิการ
เจ้าพนักงานธุรการ 4

 

 

 

พยากรณ์อากาศ

เวลาประเทศไทย